”BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” NEDİR?

 

31.05.2017 tarihinde 30082 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca; 31.05.2018 tarihinden itibaren, ruhsat alması ya da yenilemesi gereken tüm yapılarda “Akustik Rapor” ve “Akustik Proje” zorunlu hale getirilmiştir.

 

 

”Bu yönetmelik ile her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı esnasında insanların maruz kalacağı, her türlü gürültünün, kişilerin, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kurallar tanımlanmıştır. Akustik tasarım bunun önemli bileşenlerinden bir tanesidir.” (Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği Açıklama Ve Uygulama Kılavuzu) 

 

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Nedir?

Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30082 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili maddeler uyarınca yönetmeliğin amaç ve kapsamı aşağıda özetlenmiştir:

Amaç

MADDE 1 – (1) “Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlenmesidir.”

Kapsam

MADDE 2 – (1) “Bu Yönetmelik; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, bina, tesis ile işletmelerde iç mekanlarda insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış çevre gürültülerinin ve yapı içinde oluşan komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültüleri ile cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik önlemlere ilişkin temel kuralları kapsar.”

MADDE 2 – (3) “Bu Yönetmelik hükümleri; iyileştirme ve yenileme nedeniyle mevcut yapılardan, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, kullanım amacı kısmen veya tamamen değiştirilmek istenen bina ve tesislerin değerlendirilmesinde ve esaslı onarım ve tadilat projelerinde de uygulanır.”

 

Akustik Rapor ve Akustik Proje Nedir?

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle birlikte; akustik rapor ve akustik proje hazırlama konularına ilişkin maddeler aşağıda verilmiştir:

Akustik rapor için Madde 5-(5): “Ruhsata tabi yapılardan altıncı fıkra haricindekiler için proje müellifi veya akustik uzman tarafından mimari akustik raporu düzenlenir. Akustik rapor, bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde; mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içerir.”

Akustik proje için Madde 5- (6): “Aşağıda sayılan binalar için mimari ve tesisat projelerinden ayrı olarak, akustik uzman tarafından akustik proje hazırlanır ve (b) bendindeki yapılar için akustik performans belgesi düzenlenir.

a) Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar, EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar,

b) A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar.”

 

Akustik Proje Kimler Tarafından Düzenlenebilir?

D-1 Temel Bina Akustiği Uzman Sertifikasına sahip yetkili kişiler tarafından düzenlenebilmektedir.

MADDE 7 – (1) ”Binalarda ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri içeren akustik proje ve ölçümler, Bakanlık tarafından hazırlanan uygun sertifika programlarındaki başvuru koşullarında belirtilen meslek grubundan olup, düzenlenecek eğitime katılarak bina akustiği uzmanı olarak yetkilendirilenler tarafından yapılabilir.”